Μικρή η βοήθεια του Μεταπτυχιακού στην απόκτηση εργασίας!

Απόσπασμα από την Ετήσια Έκθεση της ΕΘΑΑΕ 2021 :

“Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη της απασχόλησης αποφοίτων ΑΕΙ ηλικίας 25-64 ανά επίπεδο εκπαίδευσης για την Ελλάδα, τις χώρες του ΟΟΣΑ και τις 22 ευρωπαϊκές χώρες μέλη του (Πίνακας 4). Στην Ελλάδα καταγράφεται βελτίωση στην απασχόληση αποφοίτων που είναι κάτοχοι πτυχίου (από 67,3% το 2014 σε 73,6% το 2020), μεταπτυχιακού διπλώματος (από 78,8% το 2014 σε 80,8 το 2020) και διδακτορικού τίτλου (από 87,2% σε 91,3% το 2020). Οι προοπτικές απασχόλησης είναι πάντα και διαχρονικά καλύτερες όσο ανώτερο είναι το επίπεδο σπουδών. Αντίστοιχη τάση είναι εμφανής και στην περίπτωση των χωρών του ΟΟΣΑ και των 22 ευρωπαϊκών κρατών μελών του. Ωστόσο, τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα είναι μικρότερα σε σχέση με εκείνα του ΟΟΣΑ και των 22 ευρωπαϊκών κρατών μελών του.”

Σχόλια του Διαχειριστή : Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η διαφορά στην απασχόληση με μεταπτυχιακό  και πτυχίο είναι στην Ελλάδα 7,2% , στον ΟΟΣΑ 4,6% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 22  4,6% . Δηλαδή πολύ μικρές διαφορές .  Αδυνατώ να καταλάβω πως ο συντάκτης της έκθεσης κρίνει ως εμφανείς τις διαφορές της τάξεως του 4,6%!
Τα περισσότερα Μεταπτυχιακά είναι με δίδακτρα. Στην Ελλάδα σήμερα ανθεί μια τεράστια βιομηχανία μεταπτυχιακών με Ελληνικά, Κυπριακά και ξένα πανεπιστήμια. Όλοι τρέχουν να πάρουν ένα μεταπτυχιακό. Αναρωτιέμαι  αξίζει κανείς να ξοδέψει τόσο χρόνο και κάποιες χιλιάδες ευρώ για ένα μεταπτυχιακό που θα βοηθήσει πολύ λίγο;