ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Κωδικός : 1008
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕT (2023) : 8.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.dind.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Κατευθύνσεις:
# Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας
# Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

παρουσίαση του Τμήματος: 1008ppt

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4589/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.
Προήλθε από ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Η Ψηφιακή Βιομηχανία, οι τεχνολογίες και τα συστήματα που την υποστηρίζουν όπως εντάσσεται στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο της επερχόμενης Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης σχετίζεται με τη σύγκλιση και τη συνεργασία μεταξύ φυσικού (physical), ψηφιακού (digital) και βιολογικού (biological) κόσμου, για τη δημιουργία πολύπλοκων και αποτελεσματικών συστημάτων, ικανών να προβλέψουν, να οργανώσουν και να ελέγξουν το παραγόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό αποτέλεσμα όσον αφορά την παραγωγή, τη διανομή, τη διάθεση και τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών

Η όλη ιδέα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μικροεπεξεργαστών, actuators και ειδικών sensors σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης με σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήση τους από τους πολίτες / καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό τα αντικείμενα μετατρέπονται σε “smart objects” ενώ η χρήση τους μπορεί να αποτελεί μέρος της κατανάλωσης ενός προϊόντος ή κομμάτι μίας συνολικής υπηρεσίας. Πολλαπλά έξυπνα αντικείμενα δύναται να επικοινωνούν μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα δίκτυο αντικειμένων που συλλέγουν, αποθηκεύουν και αναλύουν δεδομένα ώστε να υπολογίσουν φυσικές διαδικασίες, αλλά και αντίστροφα να επανασχεδιάσουν διαδικασίες με βάσει τα καταγεγραμμένα στοιχεία

Αν θα έπρεπε σχηματικά να περιγράψει σχηματικά τη λειτουργία της “Industry 4.0” θα τοποθετούσε στο κέντρο τρεις βασικές λειτουργίες:

 1. Ψηφιοποίηση και ενοποίηση των οριζόντιων και κάθετων διαδικασιών ανάπτυξης και λειτουργίας των αλυσίδων αξίας στις διάφορες βιομηχανίες,
 2. Ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών,
 3. Ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα πρόσβασης των καταναλωτών στα προϊόντα /  υπηρεσίες.

Για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών απαιτείται η συνεχής συλλογή δεδομένων, η συνεχής επεξεργασία τους και η ανατροφοδότηση των συστημάτων με πληροφορία / εντολές επαναπαραμετροποίησης. Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν διαφορετικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.

 • Mobile devices,
 • IoT platforms,
 • Location detection technologies,
 • Advanced human-machine interfaces,
 • Authentication & fraud detection,
 • Smart sensors,
 • Big data analytics and advanced algorithms,
 • Multilevel customer interaction and customer profiling,
 • Augmented reality/wearables,
 • Cloud computing.

Τα ανωτέρω καθιστούν σαφές ότι για την επιτυχή εισαγωγή της “Industry 4.0” απαιτείται από ακαδημαϊκής πλευράς, η έρευνα πάνω σε τεχνολογικά ζητήματα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας πολλαπλών τεχνολογιών, είτε για εφαρμογή στη χρήση / κατανάλωση, είτε στην παραγωγή / ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλύοντας περαιτέρω τα ανωτέρω θα μπορούσαν να αναγνωρισθούν επιμέρους θεματικές ανά άξονα παρέμβασης, όπως:

 1. Ψηφιακοποίηση της παραγωγής (Digitization of production)
  1. Πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση (management)
  2. Πληροφοριακά Συστήματα για το σχεδιασμό της παραγωγής (production planning)
 2. Συστήματα Αυτοματισμού
  1. Συστήματα για συλλογή δεδομένων από την παραγωγή και τη χρήση μηχανών
  2. Συστήματα επικοινωνιών μικρής και πολύ μικρής εμβέλειας
 3. Διασύνδεση της βιομηχανίας με την εφοδιαστική αλυσίδα
  1. Ανάγκη για αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων
  2. Ανάγκη για έξυπνες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων

Το Τμήμα Ψηφιακής Βιομηχανίας στοχεύει να εκπαιδεύσει επιστήμονες που θα ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις των παραπάνω μέσω ενός στιβαρού και αποδοτικά δομημένου προγράμματος σπουδών