Δυστυχώς η κ. Κεραμέως δεν άλλαξε τον παράλογο τρόπο υπολογισμού των μορίων που καθόριζε νόμος Γαβρόγλου!

Το άρθρο 165 του νόμου 4635/2019 αναφέρει:
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:
α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

κ, Κεραμέως θα μπορούσατε να αλλάξετε την παράλογη πρόβλεψη του ν.4610/2019 (ΣΥΡΙΖΑ)  να έχουν όλα τα μαθήματα για όλα τα τμήματα την ίδια βαρύτητα. Π.χ για τους υποψηφίους των Μαθηματικών τμημάτων η Γλώσσα, η Χημεία και Φυσική να έχουν την ίδια βαρύτητα με τα Μαθηματικά.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com