Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης [275]

Last updated on June 6th, 2019 at 05:00 pm

[275][ΑΕΙ][2,3] Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης


Last updated on June 7th, 2019 at 01:11 pm

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
275 -ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 12072 3297 100 -40 5 0 Inf Math OS εδώ
212 -ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 2,3 9492 7442 235 40 5 0 Inf Math OS εδώ
1632 -ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΙΠΑΕ 2,3 0 185 0 5 0 Inf Math εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 520 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
42. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Πατρών(Αγρίνιο) και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Σκοπός 
Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων της με σκοπό την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 10 & 11του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000
Άρθρο10
Επαγγελματικές δραστηριότητες
Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωναμε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:
α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία.
β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων.
γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων.
δ) Στις δασικέςμεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων.
ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέσημε την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.
στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού.
ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών.
η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών(δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών(ποταμών, χειμάρρων) και των
αρδευτικών δικτύων αυτών.
θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέσημε το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον.
ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικώνμηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων.
ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων.
ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές.
ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών.
ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους(αγριοφράουλες, βατόμουρα).
ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακώνμελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και
στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.
ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξημελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.
ιζ) Στην εκπαίδευση(δευτεροβάθμια τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέσημε χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων.
ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40]
Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ. 1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453)
ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=73
1 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ I
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1 εξ -ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
2 εξ -ΖΩΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
2 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
3 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
3 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι
3 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΣΥΣΤ.ΣΠΕΡΜ.
3 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
3 εξ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
4 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
4 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ [ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ]
4 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
4 εξ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
4 εξ -ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ
5 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]
5 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
5 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
5 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
5 εξ -ΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
5 εξ -ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
5 εξ -ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
5 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5 εξ -ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ
5 εξ -ΥΛΩΡΙΚΗ Ι [ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ]
6 εξ -ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
6 εξ -ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
6 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
6 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
6 εξ -ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
6 εξ -ΥΛΩΡΙΚΗ ΙΙ [ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ]
7 εξ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
7 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
7 εξ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ
8 εξ -ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ
8 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
8 εξ -ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
8 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
8 εξ -ΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
8 εξ -ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
8 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ
9 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
9 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι
9 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
9 εξ -ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
9 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
9 εξ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜ.ΔΑΣ.ΤΟΠ.
9 εξ -ΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10 εξ -ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com