Πληροφορικής ΟΠΑ (333)

Last updated on June 28th, 2019 at 01:22 pm

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 333
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Βάση (2020) : 16550
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.cs.aueb.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2466/2020
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση Αξιολόγηση: AX
Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2020 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Εισακτέων 2001- 2020 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Πορτιμήσεων Επιτυχόντων 2020 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Συνολικών Πορτιμήσεων Υποψηφίων 2020 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
     1) Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
     2) Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
     3) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
     4) Θεωρητική Πληροφορική
     5) Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
     6) Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
---------------------------------

;

Οδηγός Σπουδών

Τo Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1984 για να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Πληροφορική, και να επιτελεί έρευνα στην Πληροφορική, την Επιχειρησιακή Έρευνα, και τις διεπιστημονικές περιοχές επαφής τους με τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Οργάνωση Σπουδών

Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει 22 υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν ένα εκτεταμένο,
αλλά απαραίτητο, γνωστικό υπόβαθρο, κοινό για όλους τους φοιτητές:
Πυρήνας Πληροφορικής (15 μαθήματα)
Μαθηματικά (5 μαθήματα)
– Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες (2 μαθήματα)
Στη συνέχεια ο φοιτητής εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί παρακολουθώντας τουλάχιστον 10 μαθήματα κύκλων. Τα μαθήματα κύκλων είναι οργανωμένα σε 6 κύκλους μαθημάτων, με κάθε κύκλο να αποτελείται από 3 
υποχρεωτικά μαθήματα κύκλων τα οποία παρέχουν τις βασικές γνώσεις του κύκλου, καθώς και ορισμένα μαθήματα επιλογής κύκλων, τα οποία επιτρέπουν περαιτέρω εμβάθυνση σε επί μέρους εξειδικεύσεις του
κύκλου. Οι κύκλοι είναι οι εξής:
Θεωρητική Πληροφορική
Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

1ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Διακριτά Μαθηματικά 3117 Υποχρεωτικό
Μαθηματικά I 3119 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 3125 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3135 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 3151 Υποχρεωτικό

2ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Μαθηματικά II 3214 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java 3222 Υποχρεωτικό
Λογιστική 3252 Υποχρεωτικό
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3262 Υποχρεωτικό
Πιθανότητες 3311 Υποχρεωτικό

3ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Δομές Δεδομένων 3335 Υποχρεωτικό
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών 3365 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ 3321 Υποχρεωτικό
Υπολογιστικά Μαθηματικά 3230 Υποχρεωτικό

4ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Αλγόριθμοι 3432 Υποχρεωτικό
Αυτόματα και Πολυπλοκότητα 3434 Υποχρεωτικό
Βάσεις Δεδομένων 3436 Υποχρεωτικό
Λειτουργικά Συστήματα 3464 Υποχρεωτικό

5ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων 3541 Υποχρεωτικό
Δίκτυα Επικοινωνιών 3571 Υποχρεωτικό
Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική 3751 Υποχρεωτικό Κύκλου 5
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση 3614 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλων 1,5
Λογική 3515 Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλων 3,4
Στατιστική στην Πληροφορική 3155 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλων 2,4,5
Τεχνητή Νοημοσύνη 3531 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 1,3

6ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Κατανεμημένα Συστήματα 3664 Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Λογισμικού 3648 Υποχρεωτικό
Δίκτυα Υπολογιστών 3672 Υποχρεωτικό Κύκλου 2
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 3632 Υποχρεωτικό Κύκλου 1
Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων 3741 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4
Επιχειρησιακή Έρευνα 3511 Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Επιλογή Κύκλων 1,6
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση 3513 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλου 1,4
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 3543 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 2,3
Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα 3517 Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλου 6

7ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 3662 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλων 2,4
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας 3812 Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Μεταγλωττιστές 3634 Υποχρεωτικό Κύκλου 2 Επιλογή Κύκλου 135
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 3644 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλου 3
Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες 3771 Επιλογή Κύκλου 2
Ασφαλιστικά Μαθηματικά 3711 Επιλογή Κύκλων 5,6
Γραφικά Υπολογιστών 3781 Επιλογή Κύκλων 1,2,6
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 8143 Επιλογή Κύκλων 1,2,5
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών 3612 Επιλογή Κύκλων 1,6
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων & τον Παγκόσμιο Ιστό 3743 Επιλογή Κύκλων 3,4
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 3783 Επιλογή Κύκλων 2,3,4
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις 3715 Επιλογή Κύκλων 5,6

8ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3561 Υποχρεωτικό Κύκλου 2
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού 3642 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων 3842 Επιλογή Κύκλων 3,4
Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων 3862 Επιλογή Κύκλων 2,6
Ασφάλεια Δικτύων 3761 Επιλογή Κύκλων 2,3
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 2610 Επιλογή Κύκλου 3
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων 3713 Επιλογή Κύκλων 1,5,6
Θεωρία Πληροφορίας 3814 Επιλογή Κύκλων 1,2,6
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 2733 Επιλογή Κύκλων 3,5
Μαθηματικός Προγραμματισμός 8116 Επιλογή Κύκλων 1,5,6
Μηχανική Μάθηση 3745 Επιλογή Κύκλων 4,5
Οικονομικά Δικτύων 3818 Επιλογή Κύκλων 2,5
Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας 3791 Επιλογή Κύκλων 3,4
Τεχνολογία Πολυμέσων 3882 Επιλογή Κύκλων 2,4
Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό 3747 Επιλογή Κύκλων 2,3,4
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3584 Επιλογή Κύκλου 5
Πτυχιακή Εργασία 3802 Επιλογή Κύκλων 1-6

οδηγός σπουδών

Last updated on June 26th, 2020 at 10:51 pm

Untitled Document#####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 15
Τμήματα (sep4u.gr)AEIΕΠΒ.2020ΜετΒΕ.2020ΜετΕΕΤΗΕΙΔΠΛΗΜΑΘΟ.ΣΓΠΒ
330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ2,416925-90214040Inf MathOSεδώ
338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ2,416800147146040Inf MathOSεδώ
333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΟΠΑ2,416550117225040Inf MathOSεδώ
339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ2,416150152195040Inf MathOSεδώ
1211 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.2,416125370135040Inf MathOSεδώ
1212 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.2,415850244135040Inf MathOSεδώ
412 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ2,415575436123040Inf MathOSεδώ
216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ2,415075407183040Inf MathOSεδώ
99 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2,411875470280040Inf MathOSεδώ
369 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2,310650-2000207040Inf MathOSεδώ
98 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ2,41045077243040Inf MathOSεδώ
366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ2,410350-395237040Inf MathOSεδώ
1630 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)ΔΙΠΑΕ2,49725128240040Inf MathOSεδώ
1554 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.2,47825-408225040Inf MathOSεδώ
1250 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2,46950-789265040Inf MathOSεδώ
Σύνολα : (sep4u.gr)####305300 %# ####
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2020 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ”
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι.

Μελέτες

Συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών
[πατήστε εδώ]

Μύθοι και αλήθειες για τα επαγγέλματα της πληροφορικής
[πατήστε εδώ]

Χρήσιμες συνδέσεις

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
http://www.sepe.gr/
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
https://www.epe.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελαματιων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
http://www.epy.gr/
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
http://www.pekap.gr/
Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου.
http://www.pasypl.gr/

11 σύγχρονα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση και μέλλον στην παραγωγική οικονομία.

1.Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
2.Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
3.Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτωνκαι Δικτύων
4.Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5.Τεχνικός Αυτοματισμών
6.Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
7.Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
8.Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
9.Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
10,Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11.Χειριστής μηχανημάτων έργου

Informatics

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com